LÉTA AYISIEN SÉ RÉZON INSÉKURITÉ YA

DEFI

Rézon insékurité ya sé LÉTA , épi gouvènman fè kôm si li pa wè sa.

Si gouvènman té gen légitimité li tap ka mété lôd nan létaa ki tap mété lôd nan tout sosiété ya. Kidonk premié souss insékurité ya sé nan léta li sôti, é tout tan nou pa gen ou gouvènman ki jwen respè tout sektè politik ak sosial nan péyi ya, de jou en jou bagay yo ap vinn pi mal, tout mounn ap pèdu. Sé poutètt sa, DEFI ap batay a koté lôt sektè politik yo, kont ipokrizi gouvènman sa ki pap défann intérè ayisien vré. Noumenm sé nan sosiété nou vlé travay, nou pa bezwen nan gouvènman, men si tout mounn pa mété la men a la patt systèm nan pap janm chanjé. Si ayisien kap viv lôtbô dlo té ka rantré nan péyi yo san kè soté, Ayiti tap jwenn asé kôb poul ta dévlopé tèt li menm jan républik dominikèn ak lôt péyi fè li. Si gouvènman pa wè sa sé paske li gen lôt bagay lap réglé pou mouché blan. Tout tan nou gen mounn sa yo nan tèt péyi ya pa gen anyen kap janm réglé. Sé sa nou konnen, sé sa pèp la konnen ki fè batay la pap kanpé juskaske nou kapoté systèm sa ak tout gouvènman ki makônen avek li. Tout tan nou pa suspann pran lajan nan men étranjé pou nou fè éleksion, yap toujou mété mounn yo vlé ki pou vinn réglé afè yo. DEFI pa poté nom pou bèl twèl. Ané saa sé ou lôt pawôl kap palé. Toussaint, Dessalines ak tout lôt kanmarad de konba yo té konnen yap mouri, men gadé sa yo fè kité pou nou : OU PÉYI.
Nou menm nou konnen nap mouri, men gadé sa nap kité pou pitit nou, frè nou ak sè nou yo : FLANM LIBÈTÉ AK ESPWA pou yo pa janm étenn. Fôk ou jou nou wè pi klè ke yè ak jodi ya. Kanmarad yo, pa gen dômi. Repo wa pa pou lontan. Mété gason ak fanm sou nou pounn réglé sa. Diaspora mété fanm ak gason sou nou, réponn a lapèl, poté kolé.

Été ya pral rivé, DEFI ap pasé wè nou pou ranmasé dizon nou, nan poté kolé sa pounn mété péyi nou sou pié. Sé nou kap bay koudanvoi pou konférans nasional la ak you gouvènman salu publik. Annou vansé !

SONJÉ, DEFI pa you pati politik, men li oblijé bay ou kout men politik paske pisé krapo édé la riviè koulé. Fè ti paw la tou.

12 Mars 2019
Pou DEFI
Mike Joseph