BRAVO !

 KONFÉRANS NASIONAL AYISIEN YAN sé yon éritaj kolektif ke fe Dr Turneb Delpé kité pou péyi Dayiti. Ninpôt mounn ki kwè ladanl toutbon gendwa travay avek li pou poté Ayiti nan dimansion politik ki gen nannan ladanl. Men imité konsèp sa san ou pa gen nanm patriotik pap mennenw oken koté. Si dépi tan sa gouvènman yo pat janm wè nésésité pou li sé paske yo pat ka wè valèl, oubyen yo té wè valèl men blanmannan ki pa vlé wè anyen ki bon fèt pou Ayiti pat vlé yo fèl.

Sa yap fè la sé lavé men suyé atè. Pèsonn pap maché avèk yo. Tout sé blòf pou yo krazé nanm konférans Nasional la. Yo pap ka rivé fè sa paske dimansion sa dépasé mounn ki pa gen nannan.

DEFI gen vizion feu Dr Turneb Delpé ya nan menl, li gen bon stratéji ya ki pou poté konférans Nasional la koté papa lidé ya té vlé voyél la. Si yap imitél sé paske sa lap fè ya bon, nou kontan wè sa. Malerezman pèsonn pa gen konfians nan yo nan lidé pou fè bon bagay. Nap mizé nan wout men nap poté bon nouvel pou péyi ya ak travay pou konférans Nasional la a pati de konsèp ak slogan ki rélé : ANNOU PALÉ PÉYI.

Yo mèt palé pou Haïti ke yo finn piyé, vòlè ak vann bay blanmannan patron yo ; nou menm nap PALÉ PÉYI ki sé sèl richès ayisien ke Papa Dessalines té kité pou tout pitit tè DAYITI.

ANNOU PALÉ PÉYI pèp ayisien. Kité gouvènman radoté sou prétèx lap palé limenm pou Haïti, nan fè blanmannan patronl plézi. Travay la déja kòmansé li pap kanpé nan wout pou bay zòt vinn gagoté. ANNOU PALÉ PÉYI.

30 Janvier 2020

Mike Joseph